Demokracie x totalita
(Občanská výchova)

Připojený soubor: demokracie-x-totalita.pdf

Doporučený ročník: 7
Předmět: občanská výchova - výchova demokratického občana
Cíl aktivity: rozlišit znaky demokracie a totality
Cílový jazyk: viz kartičky
Časový nárok: 15 - 20 minut
Pomůcky: kartičky s pojmy, tabule

  • Na tabuli napíšeme velkým písmem a dostatečně od sebe pojmy TOTALITY a DEMOCRACY (můžeme napsat i na listy papíru a ty připevnit ve třídě na zeď).
  • Každý žák dostane jednu kartičku s pojmem. Pokud je ve třídě více žáků, než máme kartiček, žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo vytvoříme více vlastních kartiček.
  • Žáci si musejí stoupnout buď k TOTALITY, nebo DEMOCRACY podle toho, jaký pojem mají na kartičce. Vytvoří tak dvě skupiny.
  • Necháme jim krátký čas na to, aby si promysleli, jak svůj pojem vysvětlí v angličtině ostatním.
  • Každý přečte svůj pojem, řekne, k jakému systému náleží, a připojí krátkou a jednoduchou definici. Nakonec kartičku připevní na tabuli k danému politickému systému.
  • Žáci si vše zapíší do sešitu.

Classroom language:

Go to either the TOTALITY, or DEMOCRACY station/end of the room. Jdi buď k TOTALITĚ, nebo DEMOKRACII.
What term relates to totality/democracy? Jaký termín souvisí s totalitou/demokracií?
Explain the word in English. Vysvětli slovo v angličtině.
Which political system does it belong to? Ke kterému politickému systému patří?
Open discussion belongs to democracy. Otevřená diskuze patří k demokracii.

Správné odpovědi:

Democracy Totality
OPEN DISCUSSION PERSONALITY CULT
HUMAN RIGHTS CENSORSHIP
POPULAR GOVERNMENT REPRESSION
PUBLICITY CAMPAIGN CONCENTRATION CAMPS
EQUALITY OF OPPORTUNITIES TERROR
INTEGRATION OF MINORITIES DICTATORSHIP
TRANSPARENCY POLITICAL PRISONER

Návrat do:
Občanská výchova

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010